X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ین متن رو امروز یکی از دوستان برام ایمیل کرده بود که در نوع خودش خیلی به دلم نشست:
مرد یعنی غرور، زن یعنی شکست غرور ... مرد یعنی باید ، زن یعنی شاید
مرد یعنی آری،زن یعنی گاهی...مرد یعنی حتما ، زن یعنی هرگز
مرد یعنی اصرار ، زن یعنی انکار ... مرد یعنی بودن ، زن یعنی فنا
مرد یعنی دیدن ، زن یعنی چشم فرو بستن
مرد یعنی دم، زن یعنی باز دم
مرد یعنی منطق ،زن یعنی احساس
مرد یعنی حکومت ،زن یعنی اطاعت
مرد یعنی سخاوت ،زن یعنی صداقت
مرد یعنی رهایی،زن یعنی تسلیم
مرد یعنی شرافت،زن یعنی نجابت... مرد یعنی نهایت ،زن یعنی بدایت
مرد یعنی خشونت ،زن یعنی لطافت... مرد یعنی غیرت ، زن یعنی عزت
مرد یعنی من،زن یعنی ما... مرد یعنی صلابت،زن یعنی قداست
مرد یعنی پیمودن ، زن یعنی صبوری...مرد یعنی اکنون،زن یعنی فردا
مرد یعنی ساختن ،زن یعنی سوختن...مرد یعنی رهبر،زن یعنی راهبر
مرد یعنی دلدار ،زن یعنی دلداده... مرد یعنی خواستن ،زن یعنی کاستن
مرد یعنی ربودن،زن یعنی کشش ...مرد یعنی بیارام ،زن یعنی بیاسای

مرد یعنی یک جرعه هوس،زن یعنی جام لبریز نفس

رد یعنی شوهر ،زن یعنی همسر
مرد یعنی سالار ، زن یعنی ره سپرده به دامان یار
مرد یعنی نیمی از وجود ، زن یعنی نیمه دیگر
مرد یعنی پدر ، زن یعنی مادر
و اما با اینهمه معانی بی انتهای دشت آشنایی ،
مرد یعنی انسان یعنی دریای احساس یعنی دوست داشتن جاودانه
یعنی تکیه گاه وجود یعنی آرامترین خلقت
و زن یعنی آرامگاه خلقت یعنی از سر تا پای ایثار
و مرد یعنی واژه ی غیرت و مردانگی یعنی هستن ..شدن و گشتن
و زن یعنی مهر و وفای بی کرانه یعنی انس و صفای خالصانه
یعنی امید بخش روزهای آینده یعنی همراه و همدم تنهایی ها و غربت
و همسفر راه پررمزو راز زندگی و در یک کلام مرد یعنی پدر برای آنکه در باغ
عشق و وفا و صفایش در دامانت خواهدبالید
و مرد یعنی تنها یک واژه و آنهم مرد
و زن یعنی تنها یک واژه و آنهم عشـق