رازپیشرفت

راز پیشرفت و موفقیت(کوتاه و بسیار مهم)
به این حدیث دقت کنید،هر کس می خواهد به بالاترین درجات معنوی و مادی برسد به این حدیث دقت کند.
1-حدیثی از امام صادق(ع):هیچ بدنی از انجام عملی که نیت در آن قوی باشد ناتوان نشد.
به جمله کسی که مصداق عملی این حدیث در زمان معاصر است توجه کنید.
شهید حسن طهرانی مقدم:فقط انسان های ضعیف به اندازه امکانات کار می کنند.
شما با سرلوحه قرار دادن همین دو جمله در زندگی به هر هدفی که داشته باشید خواهید رسید.شک نکنید.
یا علی التماس دعا