توجه توجه

دوستان عزیز

اینم ازبرنامه حفظ قرآنی

فقط شرمنده دیرشد!!!

ان شاالله تااول مهربرنامه راداشته باشیم تا شروع دانشگاه

همدیگه رادرکلاس ببینیم وشروع دوباره کنیم....

برای هماهنگی بابیشتربچه هاازآیه 80شروع کردیم..

التماس دعا

یاعلی