توجه توجه

دوستان عزیزقرآنیم

سلاااام

از18مردادبه مدت یک هفته مروروتثبیت

به همین زودیهابرنامه رادروب قرارمیدم