امام صادق.ع.

امام صادق(علیه السلام):

زکات چشم به دیده عبرت نگریستن و چشم پوشی از شهوات و مانند آن است.