باهم به خدارسیدن.

در پیوند ازدواج
قرار نیست دو نفر به هـــم برسند

قرار است با هــــــــم
به
 <  خـــــــــــــــــدا > برسند........

منبع:جوان ومشکلات جنسی