نسل بی هویت.....

امروزآنچه درکشورهای غربی مشاهده میشودعبارت است ازنسلهای بی هویت -نسلهای درمانده وسرشکسته-پدرومادرهایی که ازفرزندانشان سالها خبرندارنددریک شهرهم زندگی میکنندچه برسدبه اینکه درشهری دیگرباشد...

خانواده های متلاشی شده انسانهای تنها...

درکشورهای اروپایی وآمریکایی..اززنهای بی شوهر-مردهای بی زن-آمارهای بسیاربالا وجودداردکه تبعا بچه های بی پدرومادر-بچه هاب ولگرد-بچه های جنایتکارحاصل آن است.

درآن جا فضای جنایت است..

همین حرفهایی که درخبرهامیشنوید:یک بچه ناگهان درکوچه خیابان توی قطارقتل انجام میدهد تعدادی رامیکشد.یکبارودوبار ویکی دوبارهم نیست!!همینطورسطح جنایتکارهاازلحاظ سنی پایین می آید..

این جامعه وقتی به این جامیرسددیگرتقریباغیرقایل جمع کردن است..

{خطبه ی عقدمورخه ی28.2.74}

{خطبه ی عقدمورخه ی9.11.76}

بیانات امام خامنه ای.مدظله العالی.