X
تبلیغات
زولا

برای چی ازدواج کنم؟؟؟؟؟؟؟؟

آیاتابه حال به این فکرکرده این که برای چه ازدواج کنم؟؟؟

شمابه عنوان یه بچه مسلمون موفق حق دارین که دراین رابطه فکرکنین

واصلااین وظیفه ی شماست...

به خاطر:

1.ازدواج به خاطرآرامش

به دست آوردن آرامش مهمترین علتی است که براهمیت ازدواج می افزاید.آرامش بزرگترین آرزوی بشراست.

بشرگاهی آرامس رادرقدرت ثروت وزمانی درظلم به دیگران میجوید..

حال آنکه خداونداین گوهرگران بها رادرازدواج قرارداده است.

این گوهرهدیه ای ازجانب خداونداست به آنان که برای خویش همسری همدل برمیگزینند.

مهم ترین وشایداولین انگیزه ی ازدواج دراسلام ایجادکانونیست که درآن زن ومرداحساس آرامش کنند...

ولی..

آیاهرکسی باازدواج به این مودت ورحمت میرسد؟؟؟؟

اگرازدواج محل آرامش است چرابسیاری خانواده هاازهم فرومیپاشند؟

چرابسیاری زن وشوهرهاخانه وخانواده رابرای خودزندان میکنند؟

چراخانم درخانه حوصله اش سرمیرود؟

جوان برای سرحال شدن بایدبزندبیرون؟

چراگروهی برای اینکه آرام شوندازخانه میزنندبیرون؟

منبع:سین جین های خواستگاری