X
تبلیغات
زولا

یک نهیب اشتباه!!!!!!!!!!دوست دارم مجردبمانم!!

گاهی وقتهاافرادی رامیبینیم که درزندگی اطرافییان چیزی جزشکست ندیده اند..


ودیدگاهی گریزپابه زندگی مشترک میزنند.


درداستانهای عامیانه معروف است که مردی سفرنامه مینوشت وازشهری میگذشت.درمیان راه مشاهده نمودکه دونفرازمردم آن شهرکورهستندودیگرکسی راندید.


درسفرنامه خودنوشت:ازشهری گذشتم که مردمش کوربودند..

براستی چرابعضی مردم باقضاوتهایی کوته نظرانه باآینده وزندگی خودبازی میکنند؟؟؟!!!


وعقیده دارندکه باازدواج وزندگی مشترک زیبایی زندگی مجردیشان خراب میشود!


بی تردیدهدف ازازدواج وتشکیل زندگی مشترک رسیدن به  کمال است.وزن وشوهربایدبه سوی کمال گام بردارند

چنین هدفی اقتضامیکندکه زوجین مکمل یکدیگرباشند


ازدواج امری است ضروری که درتمام جوامع بشری به آن تاکیدشده است.


آیاکسانی که باازدواج مخالفندمیتوانندبه دین وجامعه ی سالمی دردنیااشاره کنندکه برازدواج تاکیدنکرده باشد؟؟؟


منبع:سین جین های خواستگاری
ازمسلم داوودی نژاد