آقای تدبیر!!دست رنج پدرش رادادی؟؟؟

دست رنج پدرش رادادی؟؟؟
باکی نیست...مافرزندان همان یتیمی هستیم که فدکش رابه ناحق غصب کردند!!

مابرای آنکه گوهری تابان شویم خون دلهاخورده ایم!!!